Історія

  Кафедра створена у 1981 році під назвою кафедра обчислювальної техніки і економіко-математичних методів, перейменована у 1991 р. у кафедру економіко-математичних методів і статистики, у 1993 р. – моделювання економічних процесів і статистики, 2000 р. – моделювання економічних процесів і комп’ютерної техніки, у 2006 р. – інформатики і комп’ютерної техніки, 11 листопада 2008 р. – у кафедру комп’ютерних технологій і моделювання систем. Кафедру очолювали доценти В.П. Малютіна (1981–1992р., 1996–1999р.), А.Т. Мармоза (1992–1996р.), В.А. Мостепанюк (1999–2006 р.), з вересня 2006 року кафедру очолює доцент Ю.Б. Бродський.

   

  Колектив кафедри комп’ютерних технологій і моделювання систем ЖНАЕУ

  Колектив кафедри комп’ютерних технологій і моделювання систем

  Колектив кафедри спрямовує свої зусилля на фундаментальну підготовку студентів, магістрантів, аспірантів, слухачів Інституту післядипломної освіти, формування у них знань з моделювання еколого-економічних процесів і систем, прикладної інформатики й системології, уміння та навичок використання сучасних комп’ютерних інформаційних технологій для розв’язування різноманітних задач за фахом, досягнення виробничих цілей з мінімальними затратами ресурсів і часу, оволодіння науковими методами дослідження, які відповідають вимогам сьогодення.

  Кафедра забезпечує навчання студентів за всіма спеціальностями з дисциплін:
  • інформатика;
  • інформатика і системологія;
  • інформатика і програмування;
  • економічна інформатика;
  • основи інформатики і обчислювальної техніки;
  • обчислювальна техніка та програмування;
  • інформатика і комп’ютерна техніка;
  • комп’ютери і комп’ютерні технології;
  • інформаційні технології;
  • математичне програмування;
  • економетрія;
  • комп’ютерні мережі і телекомунікації;
  • комп’ютерні системи обробки економічної інформації;
  • Інтернет-технології в підприємницькій діяльності;
  • електронна комерція;
  • економіко-математичні методи та моделі: оптимізаційні методи та моделі;
  • економіко-математичні методи та моделі: економетрика;
  • математичне моделювання підприємницької діяльності;
  • математичне моделювання в рослинництві;
  • моделювання технологічних процесів і систем;
  • моделювання і прогнозування стану довкілля;
  • економіко-математичні моделі в управлінні та фінансах;
  • бізнес-моделі підприємств;
  • моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті;
  • моделювання систем;
  • системний аналіз в економіці;
  • моделювання внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства;
  • інженерна та комп’ютерна графіка;
  • комп’ютерна графіка.

  Постійно розробляються в електронному та видаються у друкованому вигляді навчальні матеріали для методичного забезпечення дисциплін кафедри: навчальні посібники ( лише за 2014 рік видано 4: Ю. Б. Бродський, К. В. Молодецька. Інформатика та системологія. – 244 с.; Ю. Б. Бродський, К. В. Молодецька. Інформатика і програмування . – 272 с.; Ю. Б. Бродський, К. В. Молодецька, О. М. Николюк. Системний аналіз в економіці. – 174 с.; Бродський Ю. Б., Молодецька К. В., Пількевич І. А. Обчислювальна техніка та програмування. Частина І: Інформатика та обчислювальна техніка. – 204 с.), конспекти лекцій, рекомендації для виконання лабораторних завдань та самостійної роботи студентів тощо.

  Зміцнюється і оновлюється матеріальна база кафедри. Сьогодні в навчальному процесі використовується п’ять сучасних комп’ютерних класи, лекційна аудиторія, яка обладнана мультимедійними засобами, та ІТ-лабораторія. Комп’ютери в аудиторіях кафедри з’єднані локальною мережею. Всі студенти, магістранти, що навчаються на кафедрі, отримують вільний доступ до інформаційних ресурсів кафедри та мережі Internet з будь-якого комп’ютера в навчальних класах та ІТ-лабораторії не тільки на планових заняттях, а й позаурочний час у процесі самостійної роботи.

  На Web-сайті розміщена інформація про її склад, основні напрямки діяльності, перелік дисциплін, навчально-методичне забезпечення та електронна бібліотека.

  На кафедрі розроблена і впроваджена автоматизована інформаційна підсистема «АРМ–викладача» (Лапін А.В.). У найближчій перспективі кафедра планує застосовувати дистанційні форми і засоби навчання на базі платформи Moodle.

  Кафедра є своєрідним консультативним центром з питань комп’ютерних інформаційних технологій (Лапін А.В.) та моделювання еколого-економічних процесів і систем (Бродський Ю.Б., Молодецька К.В., Николюк О.М., Тимонін Ю.О., Ганношин В.П.), а також бере безпосередню активну участь у програмі комп’ютеризації навчального процесу в університеті. Щорічно забезпечує організацію та проведення незалежного тестування студентів всіх спеціальностей університету в комп’ютерних класах кафедри.