Історія

  Кафедру обчислювальної техніки і економіко-математичних методів засновано у 1981 р. В 1991 р. її перейменовано у кафедру економіко-математичних методів і статистики, у 1993 р. – кафедру моделювання економічних процесів і статистики, 2000 р. – кафедру моделювання економічних процесів і комп’ютерної техніки, у 2006 р. – кафедру інформатики і комп’ютерної техніки, у 2008 р. – у кафедру комп’ютерних технологій і моделювання систем. Протягом свого існування структурний підрозділ очолювали доценти В. П. Малютіна (1981–1992 р., 1996–1999 р.), А. Т. Мармоза (1992–1996 р.), В. А. Мостепанюк (1999–2006 р.), Ю. Б. Бродський (2006–2021 р.). З 2021 р. завідувачем кафедри є професор О. М. Николюк.

   

  Колектив кафедри комп’ютерних технологій і моделювання систем

  Колектив кафедри налічує 17 співробітників, а саме: д. е. н., професор О. М. Николюк; д. т. н., професор К. В. Молодецька; к. т. н., доценти Ю. Б. Бродський, Ю. О. Тимонін, П. П. Топольницький, О. В. Маєвський, Ю. О. Дрейс; к. е. н., доцент Р. О. Савченко; к. е. н. А. В. Лапін; к. т. н. С. М. Веретюк; старші викладачі І. О. Грінчук та М. В. Ігнатюк; асистенти В. І. Терещук, М. В. Козачок, О. С. Величко, Д. О. Оленюк; лаборант кафедри В. В. Корольчук.

  З початку заснування і донині на базі кафедри комп’ютерних технологій і моделювання здійснюється підготовка спеціалістів всіх сфер господарської діяльності, здатних вміло застосовувати інформаційні технології у практичній діяльності. Науково-педагогічні працівники кафедри неперервно удосконалюють навчально-методичні комплекси освітніх компонент, беруть участь у наукових проєктах та висвітлюють власний науковий доробок у виданнях, які індексуються у міжнародних та вітчизняних наукометричних базах даних. Кадровий потенціал кафедри невпинно розвивається та поповнюється перспективними науковцями, які імплементують результати власних досліджень в освітній процес. Протягом останніх років викладачами кафедри підготовлено та захищено 2 кандидатські та 2 докторські дисертації.

  Кафедра забезпечує підготовку здобувачів за першим (бакалаврським), другим (магістерським) та третім (освітньо-науковим/освітньо-творчим) рівнями вищої освіти за всіма спеціальностями університету. З 2017 р. кафедра готує здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки», з 2018 р. – за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології».

  Систематично зміцнюється і оновлюється матеріально-технічна база кафедри. Наразі в освітньому процесі використовується п’ять сучасних комп’ютерних класів, дві лекційні аудиторії, які обладнані мультимедійними засобами. Комп’ютери кафедри входять до складу кампусної мережі університету. Усі здобувачі вищої освіти, що навчаються на кафедрі, отримують вільний доступ до інформаційних ресурсів університету та мережі Internet. На web-сайті кафедри (www.ktims.znau.edu.ua) розміщена інформація про основні напрями її діяльності, освітньо-професійні програми, навчально-методичне забезпечення за всіма освітніми компонентами, які викладають співробітники кафедри тощо.

  На кафедрі проводяться наукові дослідження за такими напрямами, як: моніторинг і моделювання складних природних систем, моделювання соціально-економічних процесів, застосування геоінформаційних технологій у контексті забезпечення розвитку держави. Викладачі активно залучають до науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти. У рамках тематики наукових досліджень кафедри працюють такі студентські проблемні групи та наукові гуртки:

  1. Математичне моделювання та обчислювальні методи (керівник – доцент Маєвський О. В.).
  2. Прикладні інформаційні технології (керівники – старший викладач Грінчук І. О. та асистент Оленюк Д. О.).
  3. Геоінформаційні технології: базовий курс (керівник – доцент Топольницький П. П.).
  4. Спортивне програмування і алгоритми (керівник – асистент Козачок М. В.).

  Здобувачі вищої освіти беруть активну участь у науково-практичних конференціях, наукових конкурсах, олімпіадах університетського, всеукраїнського та міжнародного рівнів. Щорічно, починаючи з 2019 р., на базі кафедри проводиться Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Інформаційні технології і моделювання систем», у якій здобувачі вищої освіти з різних регіонів України мають змогу публікувати результати власних наукових досліджень.

  Викладачі кафедри підвищують професійну кваліфікацію у рамках проходження науково-методичного стажування у закладах вищої освіти України та країн Європейського союзу, навчаючись в аспірантурі тощо. Колектив кафедри проводить виховну роботу зі здобувачами вищої освіти та підтримує зв’язки з випускниками минулих років. Періодично на кафедрі організовують гостьові лекції та зустрічі із представниками провідних ІТ-компаній та фахівцями-практиками, які діляться власним досвідом і висвітлюють особливості роботи у сфері інформаційних технологій. Перспективними напрямами розвитку кафедри є залучення студентів до розробки та реалізації стартап проєктів, використання геоінформаційних технологій з метою забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів.

  На базі кафедри відкрито локальну академію CISCO. Навчання в академії включає теоретичні i практичні заняття на моделях реальних комп’ютерних мереж, вивчення технологій IoT, архітектури комп’ютерних систем тощо. Реальне обладнання CISCO використовується як приклад для закріплення теоретичних знань та їх практичного використання. Методичні матеріали подаються слухачам в інтерактивному вигляді, а після закінчення курсу слухачі мають можливість отримати міжнародний сертифікат Cisco Systems.

  Співробітники кафедри є активними учасниками європейського консорціуму провідних європейських аграрних університетів та наукових інститутів AGMEMOD – мережі науковців, які працюють із моделлю часткової рівноваги, призначеної для середньострокового прогнозування аграрних ринків країн Європи та їх партнерів.

  Викладачі кафедри є менторами інноваційних проєктів, які  студенти спеціальностей 122 "Комп'ютерні науки" та 126 "Інформаційні системи та технології" реалізовують на базі Інжинірингової школи Noosphere (https://noosphereengineering.com/). Здобувачі вищої освіти неодноразово брали участь та є переможцями всеукраїнських та міжнародних конкурсів стартап проєктів, таких як IT-Eureka, Studway, Ukrainian Smart Awards, GoldenByte, Polish Ukrainian Startup Bridge, Майстерня міста Житомир тощо.

  Кілька років поспіль кафедра комп'ютерних технологій і моделювання систем є співорганізатором заходів у галузі ІТ для молоді, що проводяться у рамках тижня кодування в ЄС. Зокрема, у 2020 р. викладачами кафедри організовано конкурс Location Seekers, а у 2021 р. – ІТ-марафону Smart Teens for Smart Cities. Під час заходів учасники здобули практичні навички роботи з геоінформаційними технологіями та створення програмного забезпечення для енергоефективного управління інфраструктурою міста.

  На базі кафедри створено та функціонує Центр сертифікованого навчання від розробників програмного забезпечення «Спілки автоматизаторів бізнесу», який забезпечує доступне і якісне навчання продуктам лінійки "BAF". Для навчання підготовлено сертифіковані навчальні курси, необхідні для вивчення платформи "BAF" або прикладних рішень як "з нуля", так і для вивчення окремих тем, що викликають найбільшу складність. Викладачами кафедри, які склали сертифікаційний іспит на знання особливостей та порядку використання програмного продукту «1С Бухгалтерія для України», здійснюється сертифіковане навчання за курсами:

  • використання прикладного рішення "Бухгалтерія 8 для України";
  • перші кроки в "Бухгалтерія 8 для України";
  • ведення бухгалтерського та податкового обліку в прикладному рішенні "Управління торговим підприємством 8 для України";
  • використання сервісу здачі електронної звітності в облікових рішень на платформі "BAF".

  Отже, кафедра комп’ютерних технологій і моделювання систем Поліського національного університету є новатором у сфері імплементації комп’ютерних технологій, програмних і технічних засобів в освітній процес, бере участь у фундаментальних і прикладних наукових дослідженнях, сприяє нарощуванню наукового потенціалу, підвищенню педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників.