Наукова діяльність кафедри

  На кафедрі проводяться наукові дослідження за напрямом: моніторинг і моделювання складних природних та економічних систем, працює постійно діючий науковий семінар викладачів університету «Моделювання еколого-економічних процесів і систем».

  Продовжується робота (Ганношин В.П., Бродський Ю.Б.) над проектом «Розробка способів раннього прогнозу землетрусу з метою попередження екологічної катастрофи» (проект – фіналіст Всеукраїнського конкурсу «Інноваційний прорив 2009»; отримано 9 патентів на винаходи та корисні моделі). Планується видання монографії (Бродський Ю.Б.).

  Тимонін Ю.О. співпрацював в міжнародних проектах: «Разработка и создание панели финансово-экономического мониторинга субъектов малого предпринимательства по отраслевому и территориальному принципу. Формирование критериев экономической устойчивости малых предприятий, требующих государственной поддержки».(Державний контракт від 30.09. 2004 р. № 33-369-п/1-04 з міжнародним центром соціально-економічних досліджень «Леонтьевский центр», Санкт-Петербург. 2005 р.

  Активно проводяться дослідження проблеми моделювання економічних систем у контексті їх конкурентоспроможності (Николюк О.М., Бродський Ю.Б., Тимонін Ю.О.). Зокрема, здійснюється розробка економіко-математичної моделі процесу формування конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств, яка враховуватиме вплив як вхідних факторів, так і основних чинників зовнішнього середовища економічних суб’єктів. Практичне застосування моделей такого роду дасть можливість створити обґрунтовану систему заходів управління діяльністю виробників сільськогосподарської продукції й досягти потенційно можливого рівня конкурентоздатності та ефективності діяльності. Планується видання монографії (Николюк О.М.) у 2016 році.

  Також на кафедрі здійснюється робота у сфері моделювання процесів розвитку суб’єктів господарювання (Николюк О.М, Бродський Ю.Б., Молодецька К.В., Тимонін Ю.О.). Динамічні моделі розвитку являють собою систему еволюційних диференціальних рівнянь, які враховують основні принципи синергетичної економіки. Метою розробки таких еволюційних моделей є визначення початкових значень основних показників діяльності підприємства, за яких у майбутньому результативні показники досягнуть бажаного (запланованого, потенційно можливого, оптимального) рівня.

  В межах дисертаційного дослідження «Моделювання ризику в антикризовому менеджменті» (Копчинська В.В.) розглядаються основні підходи до оцінки ризику при антикризовому управлінні, структура інформаційних систем антикризового управління в умовах конфліктності та невизначеності, формування інноваційних інфраструктур в антикризовому управлінні, моделювання ризику, особливості моделі антикризового управління з урахуванням ризику, оптимізація управління ризиками малого підприємства.

  Крім того, на кафедрі проводяться наукові дослідження з метою підготовки дисертацій за темами: «Інформаційне забезпечення розвитку вертикальних інтеграційних процесів в аграрному секторі економіки» (Лапін А.В.), «Оптимізація виробничої структури фермерських господарств» (Грінчук І.О.).

  Таким чином, кафедра комп’ютерних технологій і моделювання систем наразі виступає новатором у використанні сучасних комп’ютерних інформаційних технологій, програмних і технічних засобів забезпечення навчального процесу, фундаментальних та прикладних наукових досліджень, а в перспективі планує нарощування якісного наукового потенціалу, підвищення методичної майстерності викладачів, стрімкого зростання всіх напрямків діяльності кафедри на основі новітніх інформаційних технологій.